Koordynatorzy zarządzający sprawami bezpieczeństwa mogą być obywatelami obcych państw

Na światło dzienne wyszło nagranie z posiedzenia Komisji Służb Specjalnych Sejmu “Rzeczpospolitej Polskiej”, w którym poseł Grzegorz Braun wnosi o umieszczenie w ustawie o zarządzaniu kryzysowym poprawki, że koordynatorzy zarządzający sprawami bezpieczeństwa będą obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i będą mieszkać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Apeluje, żeby nie otwierać furtki dla powierzania spraw bezpieczeństwa Polski w obce ręce. W wyniku głosowania na 29 głosujących 1 osoba (Grzegorz Braun) głosowała za wniesieniem poprawki, 2 osoby się wstrzymały, a 26 głosowało ZA ODRZUCENIEM poprawki. Te 26 osób to posłowie PiS i opozycji.

Warto obejrzeć ten film, bo BEZPOŚREDNIO pokazuje, że zasiadający w Sejmie obecnej kadencji posłowie bez względu na barwy partyjne z całą pewnością nie reprezentują polskich interesów (prócz wymienionego tu Grzegorza Brauna).

W komisjach sejmowych zasiadają przedstawiciele wszystkich opcji politycznych reprezentowanych w Sejmie. Zgodność, różnych opcji, które codziennie ścierają się ze sobą, w czasie tego głosowania jest porażająca. Zgłoszona poprawka wcale nie była kontrowersyjna, a wręcz oczywista. Tymczasem reprezentanci narodu polskiego, jak nam się wmawia, zgodnie odrzucają poprawkę wnoszącą, że koordynatorem działań w czasie sytuacji kryzysowych ma być obywatel RP, mieszkający na terytorium RP. 

Kogo ci posłowie RP tak zgodnie FAKTYCZNIE reprezentują?

To głosowanie – być może – pokazuje, że Sejm i Senat to fasada, że rząd i ministrowie to fasada, że prezydent, którego niedługo będziemy wybierali to fasada, a Rzeczpospolita Polska NALEŻY do kogoś kto organizuje system prawny dla swoich potrzeb, a czynny udział biorą w tym aktualni parlamentarzyści. Tymczasem my jako naród oglądamy TEATR. Faktycznie decyzje zapadają w innych miejscach niż nam się to wydaje, a cały system władzy w Polsce, w tym media, ma tylko jedno zadanie – zgrabnie wytłumaczyć ludziom wprowadzane przepisy, żeby łyknęli nawet najbardziej niewygodne ustawy i zarządzenia przy tym nie buntując się.

Zdumiewające jest to, że ten system działa już tyle lat i nikt się nie połapał. Jednak ten film to niezwykle ważny dokument i mam nadzieję, że chociaż niektórym da coś do myślenia.

Moment głosowania około 5 minuty nagrania.


źródła:

Materiał z posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, gdzie procedowano zmiany do ustawy o zarządzaniu kryzysowym:

Grzegorz Braun zadawał całą masę ważnych i trudnych pytań – i co z tego? – chciałoby się powiedzieć.

W tym projekcie w art. 5i jest opis wymagań co do koordynatora:

Art. 5i. 1. W celu zapewnienia realizacji zadań, o których mowa w art. 5g ust. 3 i art. 5h ust. 1, operator infrastruktury krytycznej wyznacza koordynatora do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, zwanego dalej „koordynatorem”.

 1. Operator ochrony infrastruktury krytycznej wyznacza koordynatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 5c pkt 4, art. 5d ust. 2 i art. 5f pkt 4.
 2. Koordynatorem może być osoba, która:
  1) jest pracownikiem operatora infrastruktury krytycznej albo żołnierzem lub funkcjonariuszem pełniącym służbę w jednostce organizacyjnej będącej operatorem infrastruktury krytycznej;
  2) korzysta z pełni praw publicznych;
  3) posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem organizacji, z uwzględnieniem przedmiotu działalności operatora infrastruktury krytycznej;
  4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5) spełnia wymagania bezpieczeństwa osobowego w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej:
  a) „poufne” w przypadku zajmowania stanowiska koordynatora w strukturze organizacyjnej operatora infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5c pkt 1, albo
  b) „zastrzeżone” w przypadku zajmowania stanowiska koordynatora w strukturze organizacyjnej operatora infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5f pkt 1.
 3. Koordynator podlega bezpośrednio organowi zarządzającemu operatora infrastruktury krytycznej.

Znajduje się tam również art. 15, przy którym Grzegorz Braun wniósł poprawkę.

Art. 15. Operatorzy infrastruktury krytycznej wyznaczą po raz pierwszy koordynatorów do spraw ochrony infrastruktury krytycznej w rozumieniu art. 5i ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Avatar
Redakcjahttps://www.eprudnik.pl
Co jest na eprudnik.pl? Lepiej by było zapytać, czego tu nie ma? Sama część portalu z artykułami społeczno-religijnymi zawiera kilkaset pozycji. Poczytnych pozycji, które sprawiają, że eprudnik.pl jest znany nie tylko w Prudniku. Tak, Prudnik to nasze lokalne środowisko, w którym żyjemy i aktywnie działamy. Praca zawodowa? Obraca się wokół technologii informatycznych, internetu i bezpieczeństwa danych. Więc co tu jest? Sprawdźmy razem!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOWE