sobota, 2 grudnia, 2023

Środa Popielcowa

Share

Tak mówi Pan: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Któż wie, czy się nie zastanowi, czy się nie zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana, Boga waszego.

Dmijcie w róg na Syjonie, zarządźcie święty post, ogłoście zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i ssących piersi; niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju.
Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pana! Niech mówią: „Przepuść, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?“
Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi, i zmiłował się nad swoim ludem.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie“.
Jak refren występują dziś słowa Ojciec, ukrycie, odda Tobie. Może w Wielkim Poście o to właśnie chodzi. O powrót do Ojca (jak syn marnotrawny i ten starszy, którego trudniej w nas uznać). O Boga, który jest w ukryciu (by swoją oczywistością nie niszczył wolnej woli człowieka). W końcu o Boga, który odda nam to, czego ewangelista nawet nie próbuje określić (sam Chrystus nie znalazł słów, aby opisać niebo i używał jedynie porównań). Na początku tej drogi Kościół rzuca nam na głowy popiół. Jako przypomnienie naszej marności. Jako znak zniszczenia, które powoduje grzech. I jako zachętę do powrotu do ziemi Ogrodu Eden, z której jesteśmy ulepieni (por. zeszłoroczne rozważania „Mądrość popiołu“). Daje nam także środki do osiągnięcia celu; modlitwę, post i jałmużnę. Sam Mistrz w dzisiejszej Ewangelii określa jak owe środki mają wyglądać.

Jałmużna

1. „Posty chrześcijan mają porastać tłustością zasług przez hojne jałmużny i opiekę nad ubogimi. To, co odejmujemy sobie, obracajmy na chorych i biedaków. Przyłóżmy się do tego, aby wszyscy jednymi usty błogosławili Boga. Grzechy, zmywane wodą chrztu albo łzami pokuty, mogą być zmywane także przez jałmużnę. Boć Pismo św. mówi: jak woda gasi ogień, tak jałmużna gasi grzech“ (św. Leon).
2. Św. Augustyn mówił, że istnieją dwa rodzaje jałmużny: dawanie i przebaczanie. Dawanie tego, co dobrego zdobyłeś; przebaczanie tego, co wycierpiałeś.
3. Jałmużna nie jest filantropią. Jałmużna wypływa (najpierw) z miłości do Boga, która konkretyzuje się w czynie w stosunku do bliźniego („Wszystko co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych…“).
4. Jałmużna nie jest ze zbytku. Miarą sprawiedliwości jest, aby Państwo troszczyło się o tych, którzy sami nie potrafią się o siebie zatroszczyć. W relacjach między ludźmi ta sprawiedliwość wynika z prawa do dóbr. I tak np. jeśli ktoś umiera z zimna a my posiadamy możliwości, aby go ogrzać, to nasz czyn jest tylko aktem sprawiedliwości w stosunku do tej osoby. Nie może być więc tu mowy o zasłudze w sensie ścisłym. Jałmużna więc nie jest datkiem z tego co nam zbywa (por. reakcja Jezusa na datek ubogiej wdowy).
5. Jałmużna musi być mądra. Jeśli dajemy żebrakowi 5 złotych a on za te pieniądze kupuje tanie wino, to nasz czyn nie miał żadnej wartości. „Wasza mowa ma być tak, tak, nie, nie“. To samo dotyczy dobra, które jest rodzajem umowy wiązanej. Np. przekazuje środki organizacji X, która czyni jakieś dobro, ale wśród celów owej organizacji są działania jawnie złe lub moralnie podejrzane (organizacje feministyczne, które działają na rzecz obrony kobiet przed przemocą w rodzinie i jednocześnie wspierają aborcję). Jałmużna musi być mądra, tzn. musimy mieć moralną pewność, że nasze wsparcie nie pociągnie za sobą złych działań („Unikajcie wszystkiego co ma choćby pozór zła“).
6. Jałmużna pozostaje w ukryciu. Wprost mówi o tym Zbawiciel: „Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na rogach ulic, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie“.
Bóg widzi nasze dobre czyny i odda nam w niebie (przypominam, że chodzi o czyny w stanie łaski uświęcającej). Jeśli już tu na ziemi otrzymaliśmy nagrodę w postaci poklasku, to czyn choć dobry, nie ma zasługi w postaci dobra, za które Bóg może nas jeszcze nagrodzić („ci otrzymali już swoją nagrodę“). Wracając do przykładu ubogiej wdowy. Wrzuciła ona niewiele, ale Bóg spojrzał na jej serce, nie na materialną wielkość ofiary. Poza tym, skarbony, do których były wrzucane datki nazywane były trąbami. Pewnie z powodu ich kształtu, ale kto wie czy też nie z powodu rozgłosu jaki chcieli wywołać ofiarodawcy.

Post

„Główne wyrzeczenia, które nakazuje Kościół w Wielkim Poście, to post i powstrzymywanie się od zabaw. Mamy je praktykować, aby przywrócić ład wewnętrzny, którego pozbawia nas nieumiarkowane użycie pokarmów, napojów i rozrywek, oraz aby wynagrodzić Bogu za grzechy własne i bliźnich. Wielki Post jest to „post uroczysty“, publiczny i oficjalny, post całego Kościoła. Prefacja wielkopostna wysławia jego zbawienne skutki. Kościół w modlitwach swoich codziennie powołuje się na tę ofiarę swoich dzieci. Kto nie może zachować przepisów o poście w całej rozciągłości, niech stara się ofiarować Bogu to, co może. Poza ograniczeniem pokarmu, polem naszych wyrzeczeń mogą być inne dziedziny naszego życia. «Jeśli podejmuje się umartwienie, żeby ująć w karby źródło podniet cielesnych, to najbardziej pożądany jest ten rodzaj wstrzemięźliwości, który wytrzeźwi z przewrotności samą wolę i zamorzy nieuczciwość w postępowaniu. Taki post mogą zachować nawet chorzy, nie wyłączając całkowicie obezwładnionych» (św. Leon)“ (Mszalik Rzymski).

Modlitwa

Niby rzecz prosta. A jednak może warto popracować nie nad mówieniem, ale nad słuchaniem Boga.
Co Bóg Ci ostatnio powiedział?
Ewangelia mówi: „Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu“. I każde słowo ma tu swoją wagę. Mamy izdebkę, zamknięte drzwi i Ojca, którego nie widać. Najpierw izdebka. Tekst grecki mówi: „Ty zaś kiedy modliłbyś się wejdź do schowka/​alkierza“. Modlitwa jest zatem tak intymnym obcowaniem z Bogiem (którego nie widać), jak w alkowie. Modlitwa żyje dzięki intymności. Dalej zamknięte drzwi jak zamknięte ekrany, zamknięte zmysły. Dokładnie jak w alkowie. Modlitwa żyje dzięki intymności.
Dla pogłębienia tematu o. Augustyn Pelanowski: USZCZĘŚLIWIANIE BOGA oraz

Dlatego nasza droga w Wielkim Poście będzie bojowaniem z sobą, światem i złym duchem. W modlitwie kończącej obrzęd posypania głów popiołem kapłan mówił: „Dozwól nam, Panie, przez post zająć stanowisko w chrześcijańskim boju, abyśmy zostali umocnieni wstrzemięźliwością do walki ze złym duchem“.

„Spojrzyj na nas o Panie, okiem pełnym litości zmiłuj się nad nami albowiem wielceśmy zgrzeszyli.
Wspomnij Panie, na przygody, jakie nas spotkały: zgrzeszyliśmy, jak ojcowie nasi, pełni jesteśmy nieprawości, grzechy nasze są liczniejsze od włosów na głowach naszych.
Na widok nędzy naszej zasmuciliśmy się bardzo i przelękliśmy się nieszczęść gotowych spaść na grzesznika; zguba nasza zdaje się być nieodzowną, a nikt nie spieszy ku wspomożeniu naszemu: bojaźń śmierci napełnia duszę naszą.
Nic odrzucaj Panie, serca skruszonego i upokorzonego; wśród płaczu i postu zanosimy do Ciebie modły nasze, ofiarujemy Tobie jałmużny, które dla chwały Imienia Twego, rozdaliśmy ubogim, nędzę cierpiącym i niech ta jałmużna blaga Cię za nami.
Do Ciebie się uciekamy, Panie, albowiem przebaczenia nie odmawiasz tym, którzy o nie szczerze Cię proszą.
Do Ciebie się uciekamy, Panie i Boże nasz, albowiem Ty Sam wołasz lud swój, Ty go wybawisz z pod jarzma niewoli grzechowej, Ty go odkupisz: zmyj nieprawości jego we własnej Krwi Twojej, a z prochu i popiołu, w który się obróci po śmierci, utworzysz ciało chwalebne i połączysz je z duszą nieskazitelną na wieki wieków.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy moje, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
L. Nie odrzucaj łez moich.

Módlmy się:

O Boże, który grzechami bywasz obrażony a pokutą przebłagany przyjmij pokorne modły, jakie lud twój upadając przed Majestatem Twym Boskim ofiaruje Tobie a karanie, któreśmy na się przez grzechy ściągnęli, racz miłościwy Panie, od nas, sług Twoich, odwrócić.

Amen„
za: modlitewnik „Chwała Boża“, 1884 r.
************************************************************************************
Jeśli chodzi o tak zwane postanowienia, to przypominam pierwsze czytanie:
„Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty!“
Postanowienie na Wielki Post powinno boleć, nie dla samego bólu, ale dlatego żebyśmy sobie przypomnieli, że nasze życie tu i teraz jest tylko przedpokojem…

Środa Popielcowa

Czytaj więcej

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Nowości