piątek, 14 czerwca, 2024

Jak wysłać pismo do Sanepidu w sprawie kwarantanny dziecka poprzez ePuap

Share

Wysyłamy pismo do sanepidu przez ePuap

Posiadając dwa pliki: „Wezwanie… .pdf” oraz „Wezwanie… .xml” jesteśmy gotowy, aby rozpocząć procedurę przesłania elektronicznie naszego pisma.

W kolejności wchodzimy na stronę mObywatel – wyślij pismo ogólne Wyślij pismo ogólne – Gov.pl – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

wyslij pismo ogolne

Po kliknięciu na przycisk „Wyślij pismo ogólne” ponownie zostaniemy poproszeni o zalogowanie się profilem zaufanym i po zalogowaniu zostaniemy przekierowani na stronę, gdzie już ostatecznie będziemy mogli przekazać pismo do Sanepidu (lub w przyszłości, wg potrzeb, do jakiegokolwiek innego urzędu)

pismo ogolne

Wypełniamy formularz:

W polu Wybierz urząd warto zacząć od wpisania miejscowości Powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i dopiero z listy odszukać odpowiedni urząd.

wybor sanepidu

W tytule pisma podajemy treść: WEZWANIE DO DORĘCZENIA DECYZJI O SKIEROWANIU NA KWARANTANNĘ ORAZ DO UDZIELENIA INFORMACJI W SPRAWIE

W polu Treść pisma możemy podać jedynie „jak w załączniku” i przejść do dołączenia naszych plików.

W polu Załączniki wybieramy z naszego komputera oba pliki, najpierw „Wezwanie… .pdf” a następnie „Wezwanie… .xml”

Po zakończeniu wypełniania formularza przyciskiem „Dalej” przechodzimy do ostatniego kroku – podpisaniu profilem zaufanym ePuap i wysłaniu naszej „koperty” w której znajduje się to nasze mocne pismo.

Przykładowa treść wezwania

WEZWANIE DO DORĘCZENIA DECYZJI O SKIEROWANIU NA KWARANTANNĘ ORAZ DO UDZIELENIA INFORMACJI W SPRAWIE

W związku ze skierowaniem mnie/mojego dziecka - (imię i nazwisko dziecka) na kwarantannę w dniach od ……………………….. do …………………….. 2021 r., wnoszę o niezwłoczne:

I. Doręczenie na adres wskazany w nagłówku niniejszego pisma decyzji w przedmiocie poddania mnie/mojego dziecka - (imię i nazwisko dziecka) kwarantannie w okresie od dnia ……………………………………………... do dnia ……………………………………………………….. celem umożliwienia jej zaskarżenia;

II. Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy w niniejszej sprawie zostało wszczęte dochodzenie epidemiologiczne zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi?

2. Kiedy i u kogo uzyskano wynik pozytywny testu na obecność wirusa Sars-CoV-2?

3. Czy ww. osoba miała objawy wskazujące na zakażenie ww. wirusem, czy też była tzw. osobą „bezobjawową”?

4. Czy, a jeśli tak - to kiedy ww. osoba została skierowana na izolację lub kwarantannę?

5. Jeśli ww. osoba miała objawy zakażenia, to od kiedy i jakie?

6. Czy ww. objawy wystąpiły przed skierowaniem ww. osoby na kwarantannę lub izolację, czy też po?

7. Gdzie, kiedy i jak długo moje dziecko było wystawione na ekspozycję wirusa Sars-CoV-2?

8. W jakiej odległości (w metrach) znajdowało się moje dziecko od osoby, u której potwierdzono zakażenie wirusem Sars-CoV-2d i jak długo moje dziecko znajdowało się w ww. odległości?

9. Czy odległość ta zmieniała się, a jeśli tak to w jakim zakresie oraz jak długo moje dziecko znajdowało się w takiej odległości od osoby, u której potwierdzono zakażenie wirusem Sars-CoV-2?

10. Kto był świadkiem mojego kontaktu/kontaktu mojego dziecka z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem Sars-CoV-2 i jakie informacje przekazała ta osoba?

11. Czy kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem Sars-CoV-2 nastąpił w pomieszczeniu, a jeśli tak to jaka była wielkość tego pomieszczenia (długość, szerokość oraz powierzchnia w metrach kwadratowych)?

12. Gdzie dokładnie w pomieszczeniu znajdowała się osoba, u której potwierdzono zakażenie wirusem Sars-CoV-2 i czy osoba ta miała maskę ochronną lub też w inny sposób zakrywała usta i nos, czy też nie?

13. Czy pomieszczenie, w którym przebywała ta osoba było wietrzone zgodnie z zaleceniami?

14. Czy w ww. pomieszczeniu znajdowały się ławki, w których siedzieli uczniowie, czy też było to pomieszczenie nieumeblowane (np. sala gimnastyczna) ?

15. Czy osoby znajdujące się w ww. pomieszczeniu siedziały przy ławkach, a jeśli tak to w jakiej odległości znajdowały się od siebie te ławki z uwzględnieniem ławek z przodu, z tyłu i z boków?

16. W której ławce siedziała osoba, u której potwierdzono zakażenie ww. wirusem?

17. W jakiej odległości od tej osoby znajdowały się osoby siedzące najbliżej?

18. Czy wśród kryteriów przemawiających za wskazaniem mnie/mojego dziecka jako osoby, która mogła być potencjalnie zakażona ww. wirusem był fakt przyjęcia lub nie preparatu mającego zapobiegać zakażeniu wirusem Sars-CoV-2?

19. Czy kontakt z ww. osobą miały również inne osoby, których dane nie zostały przekazane do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, a jeśli tak to z jakiego powodu ich dane nie zostały przekazane?

20. Czy, a jeśli tak to kto z ramienia szkoły przekazał do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej dane osób mających mieć kontakt z osobą, u której stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność wirusa Sars-CoV-2?

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (zwanej dalej “ustawą”) państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną albo osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną, lub osobę, która miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, obowiązki określone w art. 5 ust. 1 ustawy. Wśród ww. obowiązków wskazany również został obowiązek poddania się kwarantannie.

Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 3a pkt 1) ustawy decyzje, o których mowa w ust. 1, wydawane są w przypadku podejrzenia zakażenia lub choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie. Powyższa sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie.

Jednocześnie z art. 33 ust. 3a pkt 3) ustawy wynika, że decyzje przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.

Należy zauważyć, że w dniu …………………………………..………. zostałem powiadomiony o tym, iż począwszy od dnia …………………………..…… do dnia ………………………………….……… ja/my i moje dziecko (imię i nazwisko dziecka) mam/mamy przebywać na kwarantannie. Informacja o powyższej decyzji została mi przekazana (ustnie za pośrednictwem dyrektora Szkoły………………………………………………………../za pomocą wiadomości SMS/ w inny sposób -należy go opisać).

W tym stanie rzeczy uznać należy, że decyzja w powyższej sprawie powinna mi być doręczona na piśmie. Jednocześnie brak jest podstaw do uznania, że organ wydający decyzję mógłby być zwolniony z powyższego obowiązku, który wprost wynika z art. 33 ust. 3a pkt 3) ustawy. Ponadto, brak jest podstaw do uznania, że istnieją przyczyny tego rodzaju, które uniemożliwiałyby doręczenie decyzji w drodze pisemnej.

Należy zauważyć, że podanie ww. informacji jest konieczne do oceny zasadności podjętej decyzji o kwarantannie.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

(podpis)

opracowanie: Redakcja eprudnik na podstawie strony Grzegorza Płaczka naszkobior.pl


Z nagłówka przenieśliśmy nagranie, w której Grzegorz Płaczek i Piotr Szlachtowicz walczą o prawa rodziców.

Czytaj więcej

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Nowości